card

201-р хүүхдийн цэцэрлэг

Баянзүрх дүүрэг 21-р хороо цэцэрлэг 150-н хүүхдийн багтаамжтай 875м2 2014-2015 онд ашиглалтанд хүлээлгэж өгсөн

202-р хүүхдийн цэцэрлэг

Баянзүрх дүүрэг 4-р хороо цэцэрлэг 150-н хүүхдийн багтаамжтай 875м2 2014-2015 онд ашиглалтанд хүлээлгэж өгсөн

203-р Хүүхдийн цэцэрлэг

БЗД-дүүрэг 28-р хороонд байрлах 150-н хүүхдийн багтаамжтай 203-р цэцэрлэг 875м2 2014-2015 онд ашиглалтанд хүлээлгэж өгсөн

100-н Хүүхдийн цэцэрлэг

СХД 20-р хороо 2013 онд ашиглалтанд өгсөн 100-н хүүхдийн цэцэхлэг